آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط زیست


آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱ویرایش

وزارت منابع طبیعی مکلف است قبل از صدور پروانه چرای دام در منابع ملی مشخصات محلی را که در آن اجازه چرای دام داده می‌شود و‌نوع و تعداد دام‌هایی که برای چرای آنها پروانه صادر می‌شود با حضور متقاضی پروانه صورتمجلس کند و یک نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا به‌متقاضی بدهد.

‌تبصره - دامدارانی که می‌خواهند دامهای خود را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال دهند در صورتی که ناچار شوند دامهای خود را از منابع ملی‌شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلاً به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند.

ماده ۲ویرایش

سرپرستها و رؤسای ادارات منابع طبیعی و همچنین آن عده از کارمندان وزارت منابع طبیعی که به موجب قانون در حکم ضابطین‌دادگستری شناخته شده‌اند منحصراً مجاز خواهند بود که در ضبط و فروش دامهای افرادی که بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام‌می‌نمایند اقدام کنند.

‌تبصره ۱ - نتاج دامهای موضوع پروانه حداکثر تا یک فصل چرا احتیاج به صدور پروانه چرای جداگانه ندارد. ‌
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در این ماده مکلفند پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دامهای ضبط شده و‌سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضای نمایند.

ماده ۳ویرایش

مأمورین مذکور در ماده ۲ مکلفند دامهای ضبط شده را برای فروش به کشتارگاه‌ها عرضه نمایند و یا با حضور رییس خانه انصاف یا کدخدا‌یا رییس انجمن ده یا دو نفر معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه را صورتمجلس نموده به امضای حاضرین برسانند.
‌تبصره ۱ - مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند برای تعلیف دامهای مورد حراج به مدت حداکثر یک ماه پروانه چرا به نام خریدار صادر نمایند. ‌
تبصره ۲ - مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند وجوه حاصل از فروش دامهای ضبط شده را بلافاصله به حساب مذکور در ماده ۲۵ قانون حفاظت‌و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ منظور داشته و رسید بانکی را برای سرپرست منابع طبیعی منطقه ارسال دارند.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در جلسات ۲۱ و ۲۸ ‌آبان ماه و ۲ آذر ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارایی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم و بیست و دوم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس سنا رسیده است. ‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


منبعویرایش

آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

 
ویکی‌پدیا