الگو:اندازه قلم


مثال {{اندازه قلم|125%|'''فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹'''}}