استفادهویرایش

برای ایجاد لنگر در متنی که اجازهٔ ویکی‌پیوند شدن می‌دهد به کار می‌رود.

{{لنگر|هدف}} لنگری به نام هدف ایجاد می‌کند. در نتیجه می‌توان از همان صفحه یا صفحه‌ای دیگر با استفاده از [[صفحه#هدف]] پیوندی به آن برقرار ساخت. این الگو متن قابل رؤیتی ایجاد نمی‌کند و لنگر برای خواننده پنهان خواهد ماند. برای متون قابل رؤیت از {{لنگر+}} استفاده کنید.

چندین لنگرویرایش

لنگر می‌تواند حداکثر تا ۲۰ متغیر بپذیرد.

{{لنگر|هدف۱|هدف۲|هدف۳|...|هدف۲۰}}

لذا لنگر با هر یک از پیوندهای [[صفحه#هدف۱]]، [[صفحه#هدف۲]]، غیره قابل دسترس است.

جستارهای وابستهویرایش

  • {{لنگر+}} برای افزودن لنگر به متن قابل رؤیت