برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/فرایند تولید و اجرای برنامه‌های درسی و تربیتی

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/فرایند تولید و اجرای برنامه‌های درسی و تربیتی

11 فرآیند تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی

تولید و اجرای برنامه های درسی و تربیتی بر اساس مراحل و فرآیند ذیل انجام می شود:

١ ١١ تحلیل اهداف کلان آموزش و پرورش و ویژگی های حیات طیبه براساس سند تحول بنیادین ٢ ١١ تحلیل عناصر برنام ه درسی ملی و استخراج دلالت ها ٣ ١١ تحلیل نیازها و پژوهش های انجام شده در حوزه تربیت و یادگیری در سطح منطقه ای، ملی و جهانی ٤ ١١ تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری ) تعیین اهداف، استاندارد های محتوا، نتایج یادگیری و...( ٥ ١١ اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری ٦ ١١ بررسی و تأیید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ٧ ١١ تصویب راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در شورای عالی آموزش و پرورش ٨ ١١ اجرای برنامه ٩ ١١ اعتبار بخشی و ارزش یابی ١٠ ١١ ارز شیابی از برنامه های درسی هر یک از حوز ههای تربیت و یادگیری پس از گذشت سه سال از اجرای سراسری هر برنامه در هر یک از دوره های سه ساله تحصیلی توسط سازمان پژوهش و برنام هریزی آموزشی انجام و نتیجه به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش می شود.

فرآیند تولید برنامه های درسی و تربیتی حوزه های تربیت و یاد گیری تحلیل برنامه درسی ملی و اهداف دوره تحصیلی و استخراج دلالت ها تحلیل اهداف کلان آموزش و پرورش و ویژگی های حیات طیبه و جامعه عدل مهدوی )عج( بر اساس سند تحول بنیادین تحلیل نیازها و پژوهش های انجام شده در حوزه یادگیری در سطح منطقه ای، ملی و جهانی تهیه راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت ویادگیری )تعیین اهداف،استانداردهای محتواو نتایج یادگیری ١ و..( بررسی و تأئید راهنمای برنامه درسی حوزه های تربیت و یادگیری در سازمان پژوهش و برنام هریزی آموزشی اعتبار بخشی راهنمای برنامه درسی تصویب راهنمای برنامه درسی در شورای عالی آموزش و پرورش اجرای برنامه اعتباربخشی و ارزش یابی