برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۲۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۱۳

زیبای نقاشی‌شده بما دادند، مهر آن در روی ورقه علیحده بود و در پائین کاغذ زده بودند بعد از حضو شاه مرخص شدیم.»[۱]

    اگر شما تاریخ روابط سیاسی انگلیس را با ممالک شرقی مطالعه کنید به‌همین نتیجه خواهید رسید.

    این همه مستعمرات که دولت انگلیس در روی کره داد تاریخ تصرف هر یک از آنها را مطالعه کنید به همین نتیجه خواهید رسید.

  1. سفرنامه موریر (صفحه ۲۱۵-۲۱۹)