برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۲۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۱۴

فصل پنجم

سیاست لرد مینتو فرمانفرمای هندوستان راجع بایران و افغانستان

قبلا اشاره شد که سر جان ملکم از بوشهر با یک نیت خصمانه نسبت بدولت ایران بطرف هندوستان عزیمت کرد. بمحض رسیدن به هندوستان بحکومت هند پیشنهاد نمود که بهترین طریق همراه نمودن ایران با سیاست انگلیس همانا بکار بردن قوای نظامی و بحری است که بعضی سواحل و بنادر خلیج فارس را متصرف شده و باین وسیله دولت ایران را مجبور بقبول تقاضاهای انگلستان نمایند. فرمانفرمای هند و هم‌فکرهای او همه با این عقیده همراه بودند و دستور اعزام یک عده قوای بری و بحری هم صادر گردید و خود سر جان ملکم نیز در رأس آنها قرار گرفت ولی خبر ورود سر هارفورد جونس بایران و موفقیت‌های او که به هند رسید اولیای امور حکومت هندوستان را بتعجب و حیرت دچار نمود. اما از آنجائیکه سر هارفورد جونس مأمور حکومت هندوستان نبود موفقیت او در ایران چندان پسند خاطر لرد مینتو فرمانفرمای هندوستان واقع نگردید. حواله‌های او را قبول ننمود و پول برای او نفرستاد و احکام خیلی تند و سخت باو نوشت و او را تهدید کرد که از ایران خارج شود.