برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۳۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۲۱

شجاع نواده احمدخان درانی که شرح حال وی گذشت و در آنموقع امیر افغانستان بود پذیرائی شایانی از وی بعمل آورد.

به الفین دستور داده شده بود که قوای مادی حکومت افغانستان را برای دفاع و جلوگیری از حمله دولتین ایران و فرانسه آماده نماید. الفین استون مأموریت خود را بخوبی در افغانستان انجام داد و نتیجه مسافرتش این شد که دولت انگلستان بنمایندگی الفین استون قراردادی بر ضد مملکت ایران و فرانسه با افغانستان منعقد کند و عهدنامه‌ای با پادشاه کابل در تاریخ ۱۷ ماه جون ۱۸۰۹ (مطابق ۱۲۲۴ هجری قمری) منعقد نمود که خلاصه آن از اینقرار است:


مقدمه

از آنجائیکه مابین دولتین ایران و فرانسه طرح و اتفاقی ریخته شده است که بمملکت اعلیحضرت پادشاه درانی حمله کنند و مقصود اصلی آنها حمله بدولت انگلستان در هندوستان میباشد لهذا جناب مونت استوارت الفین استون از طرف جناب اشرف لرد مینتو فرمانفرمای کل هندوستان که دارای اختیارات عالیه در تمام امور کشوری و لشکری و سیاسی متصرفات انگلیس در کمپانی شرقی هندوستان میباشد بعنوان سفیر فوق‌العاده بدربار اعلیحضرت مأمور شده است باین مقصود که با وزرای اعلیحضرت پادشاه افغانستان توافق نظر حاصل نموده و وسایل حفظ و دفاع مملکتین جانبین را در مقابل حمله و هجوم احتمالی ایران و فرانسه بافغانستان تهیه و ترتیب دهند.

از آنجائیکه سفیر فوق‌العاده انگلستان افتخار شرفیابی بحضور اعلیحضرت پادشاه افغانستان را پیدا نموده و منظور اصلی از مأموریت خود را که مبتنی بر اساس دوستی و حفظ منافع طرفین است بعرض رسانیده اعلیحضرت پادشاه که بمزایا و امتیازات این اتحاد و اتفاق بین دو دولت پی برده‌اند خود را مأمور ساختند که