برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۳۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۲۳

شده و هیچیک از طرفین در امور داخلی مملکت دیگر مداخله نخواهد نمود و پادشاه کابل بهیچیک از فرانسویان اجازه ورود بقلمرو حکمرانی خود نخواهد داد.

خادمین وفادار مملکتین در این عهدنامه موافقت نمودند و تشریفات تصدیق و امضای آن انجام گرفت و این سند بامضا و مهر فرمانفرمای کل هندوستان و اولیای عالی‌مرتبه دولت انگلستان رسیده است.

بتاریخ ۱۷ جون ۱۸۰۹ مطابق ربیع‌الثانی ۱۲۲۴ هجری