برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۴۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۳۲

مستر گوردون[۱] عهده‌دار شد که رفته شوش قدیم را سیاحت کند، کلنل دارسی مأمور فیروزآباد شد، ماژور استون راه دیگری را پیش گرفت که به خرابه‌های شاپور برود شاید غار معروف به شاپور را کشف نماید و این خدمت را بخوبی انجام داده شاپور را پیدا نمود و دید مجسمه را از روی سکوئی که سابقاً قرار گرفته بود بکنار انداخته‌اند. موریر نویسنده سفرنامه نیز مأمور سیاحت تخت جمشید و اطراف آن گردید.[۲]

در دهم جولای ۱۸۱۱ از شیراز حرکت نموده در اصفهان نیز استقبال شایانی از سفیر انگلستان بعمل آمد. پس از چندی توقف در اصفهان از آنجا براه افتاده با اعزاز تمام در ۹ نوامبر ۱۸۱۱ وارد طهران شدند.»

در تاریخ قاجاریه که از مجلدات ناسخ‌التواریخ است در ضمن وقایع سال ۱۲۲۶ هجری در این باب چنین مینویسد:

«در این وقت خبر آمدن سفیر انگلیس منتشر گشت. همانا از این پیش مرقوم شد که میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی بسفارت لندن مأمور گشت. بعد از طی مسافت چون بحدود آن مملکت فرود شد سر گور اوزلی بارونت که از اعیان دولت بود بمیزبانی و مهمان‌پذیری او را پذیره گشت و با مکانی تمامش بلندن درآورد. امنای دولت انگلیس که برسالت سر حارفورد جونس بر گردن نهاده بودند که همه ساله معادل یکصد و بیست هزار تومان برای امداد جنگ روسیان بایران فرستند در این وقت معادل هشتاد هزار تومان بر افزودند و سجل کردند که سالی دویست هزار تومان تسلیم کارداران ایران کنند و سالی یکهزار و پانصد تومان نیز در وجه میرزا ابوالحسن خان شیرازی برقرار کردند که از دولت کمپانی هندوستان مأخوذ دارد. آنگاه سر گور اوزلی بارونت را سفیر ایران ساختند و باتفاق میرزا ابوالحسن‌خان مأمور داشتند و ایشان کشتی در آب افکنده از دریای محیط رهسپار شدند ... تا

  1. Mr. Gordon
  2. موریر چند نفر سنگ‌تراش همراه داشته و مقداری از مجسمه‌ها را شکسته بانگلستان فرستاده است (صفحه ۷۵)