برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۴۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۳۵

شرح آن قبلا داده شده است.

چند روز بعد خانم سفیر انگلستان بدیدن بانوی حرم رفت که مقصود ملکه ایران باشد و یک قاب عکس ملکه انگلستان را بالماسهای ذیقیمت دانه نشان شده بود و برای ملکه ایران هدیه آورده بود از نظر بگذرانید.

بعد دید و بازدید اعیان و اشراف شروع گردید. صراعظم ایران اکراه داشت از اینکه اول بدیدن سفیر پادشاه انگلستان برود و سفیر هم حاضر نبود اول دیدن صدراعظم ایران رفته باشد. در هر حال امین‌الدوله چنان صلاح دید که هر دو را بمنزل خود دعوت نموده و دید و بازدید ایشان در منزل او واقع شود و همینطور هم عمل نمود. بعد موضوع قرارداد و عهدنامه دولتین شروع گردید. بالاخره در تمام جزئیات آن موافقت حاصل گردید و عهدنامه معروف بعهدنامه مفصل در تاریخ ۱۴مارس ۱۸۱۲ (مطابق ۲۹ صفر ۱۲۲۷) در تحت ۱۲ ماده بین دولتین ایران و انگلستان برقرار گردید.

اینک عهدنامهٔ مذکور:[۱]

صورت عهدنامهٔ که وکلای دولت ابدمدت علیه ایران با سر گور اوزلی ایلچی دولت بهیه انگلیس بسته‌اند

الحمدللّه الوافی الکافی. اما بعد، این خجسته اوراق دسته گلی است که از گلزار بی‌خار وفاق رسته و بدست وکلای حضرتین علیتین برسم عهدنامه مفصل بر طبق صدق خلوص پیوسته میگردد. چون قبل از اینکه عالیجاه زبدةالسفرا سر هرفرد جونس بارونت از جانب دولت انگلیس بجهت تمهید مقدمات یکجهتی دولتین وارد دربار شهریاری شده بود و عهدنامه مجمل فیمابین وکلای دولت ایران، اجل الکفات الفخام

  1. عهدنامه از کتاب ناسخ‌التواریخ (جلد قاجاریه) نقل شده است.