برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۵۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۴۷

بر ضد شما از نیام کشیده نشود.[۱]

در این ملاقات عهدنامه جدید یا قرارداد تازه منعقد نگردید ولی تقاضای علنی طرفین مورد قبول یکدیگر واقع گردید؛ چنانچه قبلا هم اشاره شد تقاضاهای ناپلئون از قرار ذیل بود:

 1. روسیه استیلای فرانسه را بر ممالک پرتغال و اسپانیول برسمیت بشناسد.
 2. تعیین یکی از برادرهای ناپلئون بسلطنت این دو ممالک.
 3. انتخاب مورات[۲] شوهرخواهر ناپلئون بپادشاهی ناپل.
 4. ضمیمه شدن توسکندی بمملکت فرانسه

این تقاضاها از طرف الکساندر امپراطور روس قبول و تصدیق گردید. اما تقاضاهای الکساندر امپراطور روس از اینقرار بود:

 1. ضمیمه شدن مملکت فنلاند بقلمرو امپراطور روس.
 2. ضمیمه شدن مولداوی و والاچی[۳] بامپراطور روس.
 3. دخول گراند دوک اولدنبورگ[۴] باتحاد رن[۵].
 4. مساعدت فرانسه با دولت روس برای بسط نفوذ آن دولت در تمام ممالک قاره آسیا و وارد آوردن ضربت مهلک به نفوذ و قدرت انگلستان در ممالک هندوستان.

این تقاضاها نیز از طرف ناپلئون قبول شد در ضمن الکساندر امپراطور روس قبول کرد و تعهد نمود که در موقع جنگ فرانسه با دولت اطریش قشون روس با قشون فرانسه کمک کند.

تمام این شرایط و قراردادهای شفاهی از طرفین با منتهای صمیمیت و بشفقت قبول گردید. ولی دو موضوع مهم و محرمانه پیش آمد که در آنها موافقت حاصل نشد

 1. Alison's History of Europe. 141 Vol. 12
 2. Morat
 3. Moldavia - Wallachia
 4. Grand duke Oldenburg
 5. Rhine