برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۶۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فصل هشتم

وقایع ایران تا انعقاد معاهده گلستان

پیداست که قضایای سیاسی اروپا تا چه اندازه در اوضاع و احوال آن عصر ایران دخالت داشته، اتحاد ناپلئون با پول امپراطور روس در سال ۱۸۰۰ دولت انگلیس را وادار نمود که سر جان ملکم را با تحف و هدایای فراوان با مخارج زیاد بدربار ایران بفرستد تا بهر قیمتی شده با دولت ایران اتحاد تعرضی و دفاعی ببندد. در این معاهده دولت ایران متعهد شد افغان‌ها را تأدیب نموده از تجاوزات آنها بخاک هندوستان جلوگیری نماید و هرگاه از ملت فرانسه عدهٔ بخواهند قدم بخاک ایران گذارند آنها را بقتل رسانند و نگذارند وارد مملکت ایران گردند. هنوز مرکب امضاهای این معاهده خشک نشده بود که سیاست اروپا بواسطهٔ قتل پول امپراطور روس (۱۸۰۱) تغییر نمود و الکساندر اول امپراطور ممالک وسیعه روسیه گردید و او طرفدار جدی انگلیسها و دشمن خطرناک ناپلئون بود. چون معلوم بود که ناپلئون بایران و عثمانی متوجه شده و آنها را برای اجرای مقاصد خود تحریک میکند. الکساندر امپراطور روس نیز از طرف دیگر تحریک شد که ایران و عثمانی را در مضیقه گذارد و طولی نکشید که ببهانه گرجستان دشمنی را با ایران آغاز کرد. ایران نیز که از این سیاست‌ها کاملاً بی‌خبر بود برای کمک و مساعدت بر طبق معاهده

۱۵۱