برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۶۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۵۶

می‌کند.

در ورود سر گوراوزلی به تبریز یک صاحب منصب روسی از طرف فرمانده کل قشون گرجستان حامل کاغذ برای وزیر مختار انگلیس بود. بقول موریر در این کاغذ روسیه مایل بود سر گور اوزلی واسطه صلح گردد و قبلاً هم تقاضا شده بود انگلستان واسطه صلح بین ایران و روسیه بشود ولی نظر بواقعه اخیر گرجستان[۱] که عده‌ای علیه روسها قیام نموده و یک هیجانی در آن مملکت بر ضد روسها پیدا شده بود از این جهت ایرانیها باسترداد گرجستان تا حدی امیدوار بودند و در این هنگام دیگر حاضر نبودند تقاضاهای روسها را قبول نمایند.[۲] ولی باصرار وزیر مختار انگلیس شاهزاده عباس میرزا حاضر شد با شرایط معین بین دولتین روس و ایران صلح برقرار گردد. بنابراین وزیر مختار انگلیس یکی از همراهان خود را که شخص محترمی بود موسوم به «جناب روبرت گوردون»[۳] با جواب مکتوب فرمانده کل قشون گرجستان باتفاق صاحب‌منصبان روس روانه تفلیس نمود و غرض از فرستادن روبرت گوردون این بود که شرایط صلح روسها را از ژنرال درتیشف[۴] استفسار و سؤال کند که آیا ژنرال مذکور دارای اختیارات از طرف دولت امپراطوری روس برای صلح میباشد یا نه.

موریر گوید:

«با میرزا بزرگ وزیر شاهزاده عباس میرزا در باب گرجستان مذاکره نمودیم

  1. در این موقع انقلاب سختی در گرجستان علیه روسها بر پا شد و تقریباً روسها را از تلفیس بیرون نمودند ولی بزودی این انقلاب در اثر اقدامات جدی روسها خاموش گردید.
  2. در این موقع ناپلئون روسها را تهدید مینمود و جنگهای سال ۱۸۱۲ ناپلئون در روسیه تازه شروع شده بود. در آپریل این سال اعلان جنگ شد. در ۲۴ ماه جون ناپلئون از رودخانه نی من عبور نمود و در ۲۸ همان ماه ویلنا Vilna را تصرف نمودند.
  3. Honourable Robert Gordon.
  4. General De Rtischeff.