برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۸۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۱۷۲

ولو موقتاً هم شده تا زوال ناپلئون صلح برقرار گردد.

با اینکه دولت ایران داشت خود را برای جنگ با روسها آماده مینمود و یک قوای معتنابهی تهیه میدید. انگلیسها میان افتاده باب مذاکرات صلح را باز نمودند. بالاخره قرار شد نمایندگان مختار هر دو دولت در محل معینی ملاقات نموده شرایط صلح را پیشنهاد نمایند.

از طرف روسها ژنرال درتیشف نماینده مختار معین گردید. از طرف دولت ایران نیز میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی تعیین و قرار شد در محل موسوم به گلستان از محال قراباغ نمایندگان طرفین ملاقات نموده عهدنامه بین دولتین را منعقد نمایند.

در این موقع آجودان مخصوص ژنرال درتیشف با یک اسکورت قزاق روس وارد تبریز شد که نماینده مختار ایران را بمحل گلستان هدایت کند. چون هنوز بعضی مسائل حل نشده بود قرار بر این داده شد که وزیر مختار انگلیس باتفاق آجودان مخصوص فرمانفرمای کل گرجستان باردوی شهریار ایران بروند که در اوجان متوقف بودند. آجودان مخصوص ژنرال روس زودتر باردوی شاه رسید و از او خیلی خوب پذیرائی نمودند. شربت و شیرینی زیادی برای او فرستادند تا اینکه وزیر مختار انگلیس هم وارد شد و بعضی از مسائل که تا آن موقع بین دولتین حل نشده بود پس از مذاکرات زیاد طرفین موافقت حاصل نمودند.

آجودان مخصوص فرمانده کل قشون روس مایل بود بحضور پادشاه ایران تشرف حاصل نماینده ولی شاه حاضر نمود این تقاضا را قبول کند.

پس از آنکه شاه را راضی نمودند تازه در سر جا و مکان که آجودان در کجا بایستد مشاجره بود. سفیر انگلیس اصرار داشت در همان فاصل نزدیک بشاه که او میایستد آجودان مخصوص ژنرال روس هم باید در همانجا نزد وزیر مختار انگلیس قرار بگیرد. مقصود وزیر مختار انگلیس این بود که یک احترام فوق‌العاده برای خاطر فرمانفرمای کل گرجستان بنماینده مخصوص او بگذارد و در این باب زیاد پافشاری مینمود ولی ایرانی‌ها راضی نمیشدند و باین حرفها گوش نمیدادند و تنها محلیکه راضی نمیشدند و باین حرفها گوش و باین حرفها گوش نمیدادند و تنها محلیکه راضی میشدند آجودان بایستد در وسط باغ بود. کار بمجادله کشید تا اینکه