برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۱۹۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فصل نهم

مراجعت سر گور اوزلی بلندن و سفارت میرزا ابوالحسن خان شیرازی بدربار امپراطور روس

خواهی‌نخواهی معاهده گلستان باصرار سر گور اوزلی و احتیاج دولت روس بایران تحمیل گردید.

پادشاه ایران خود را برای مبارزه با روسها حاضر نموده بود شاید بتواند اراضی از دست رفته را بدست آورد، ولی از آنطرف انگلیس‌ها مایل بودند خیال روسها راحت باشد تا بتوانند خودشانرا برای جنگ با ناپلئون حاضر کنند و بهمین نظر بود که کوشیدند تا روابط دولت عثمانی نیز با روسها حسنه شود و بدولت ایران نیز وعده صریح دادند که بعد از عقد معاهده گلستان دولت ایران یک نفر سفیر فوق‌العاده بدربار امپراطور روس روانه خواهد نمود و سر گور اوزلی هم با فرمانفرمای کل قفقاز واسطه خواهند شد که امپراطور روس اراضی و شهرهای ایران را مسترد دارد. روی همین قول و قرار بود که اولیای امور ایران راضی شدند باین عهدنامه تن در دهند.

میرزا ابوالحسن‌خان شیرازی برای سفارت دربار امپراطور روس تعیین گردید و سر گور اوزلی نیز عزیمت خود را بلندن اظهار داشت.

سر گور اوزلی متجاوز از پنجسال در ایران بود. در این مدت اکثر بلاد

۱۸۱