برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۲۲۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
۲۱۶

همان ماه بطرف جزیره الب حرکت نمود و قریب ده ماه در آنجا متوقف بود. در ۲۶ فوریه ۱۸۱۵ از الب حرکت نموده در ۲۰ مارس خود را بپاریس رسانید و بار دیگر خود را بسمت امپراطور فرانسه اعلام نمود. قشون فرانسه مجدداً زیر پرچم او گرد آمدند. این بار سلطنت او فقط یکصد روز دوام داشت؛ متحدین اروپا با اینکه بر سر تقسیمات اروپا کدورت‌هائی بین‌شان تولید شده بود باز باصرار دولت انگلیس و بتحریک پول سرشار آنها که هیچ یک از دول بزرگ و کوچک اروپا از آن طلاها بی‌بهره نمانده بود در مقابل ناپلئون صف‌آرائی نمودند.

این مدت قلیل یکی از دوره‌های شگفت انگیز است و اگر خوب دقت شود معلوم خواهد شد که انگلیسها در این موقع چه فداکاریهای بی‌نظیر نمودند و چگونه با عجله و شتاب از نو دول اروپا را بر ضد ناپلئون برانگیختند و آنها را با مهارت حیرت‌آوری برای اضمحلال ناپلئون مسلح نمودند.

هنگامیکه مجدداً ناپلئون صاحب تاج و تخت فرانسه گردید در داخله آن مملکت مدعیانی وجود نداشت که بر علیه او قیام کند، و اگر هم در جنوب فرانسه مختصر جنبشی بر علیه او بعمل آمد بزودی خاموش و آرام گردید، فقط خطر ناپلئون در خارج از فرانسه بود که وجود او را برای امنیت و آرامش اروپا خطرناک میدانستند.

بمحض انتشار خبر حرکت ناپلئون از الب و ورود او بپاریس دول معظم اروپا مجدداً دورهم جمع شده با یکدیگر متحد شدند که نگذارند بار دیگر اروپا بخطر ناپلئون گرفتار شود.

در این اجماع، دول انگلیس، روس، پروس و اطریش تصمیم گرفتند قوای جنگی خودشان را بر علیه بناپارت متحد کنند و مانع شوند از اینکه بار دیگر صلح اروپا متزلزل شود و هر یک تعهد نمودند یکصد و هشتادهزار نفر قشون در میدان جنگ حاضر کنند و حتما باید ده یک این عده قشون را سواره نظام تشکیل دهد، و در هنگام لزوم، دول متحد تمام قوای جنگی خودشان را بهر ترتیبی که مورد نیاز باشد در میدان جنگ حاضر کنند.