برگه:جغرافیای تاریخی ری.pdf/۵

در نمونه‌خوانیِ این برگ مشکلی وجود دارد.

سرتیپ یکرنگیان نویسنده این کتاب که و تالیغات متعددی در تاریخ و جغرافیای ایران و کشورهای همسایه دارند