برگه:2015.376860.Hfti-Aiqlym.pdf/۱۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

هفت اقلیم

تالیف

امین احمد رازی

 

جلد اوّل


 

بتصحیح و تحشیه

(حصّه اول، از صفحه ۱ تا صفحه ۱۱۲)

سَرْ ادوارد دینیسون راس، پی-اِچ-دَی، سی-آئی-اِیْ،

خان بهادر مولُوی عبدالمقتدر

 

( حصّه دوم، از صفحه ۱۱۳ تا صفحه ۲۰۸)

الکزاندر هملتن هارلی، اِم-اﮯ،

خان بهادر مولُوی عبدالمقتدر

 

( حصّه سوم، از صفحه ۲۰۹ تا صفحه ۳۱۲)

الکزندر هملتن هارلی، اِم-اﮯ،

خان بهادر مولُوی عبدالمقتدر

و

محمّد محفوظ‌الحق، اِم-اﮯ،

 

برای رایل ایشیائک سوسائیتی آف بنگال

در مطبع بپتست مشن، کلکته، طبع گردید

سنهٔ ۱۳۵۸ هجری قدسی، مطابق سنهٔ ۱۹۳۹

مسیحی