برگه:2015.376860.Hfti-Aiqlym.pdf/۱۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

بسم الله الرحمن الرحیم

  خرد هر کجا گنجی آرد پدید بنام خدا سازد آنرا کلید  
  خدای خردبخش بخردنواز همان ناخردمند را چاره‌ساز  
  چو ره یاوه گردد نماینده اوست چو در بسته گردد گشاینده اوست  
  همه بود از بود او هست تام تمام است دیگر همه ناتمام  ۵

حمد مر خدایرا جل جلاله که عندلیب زبان در قفس دهان بذکر او رطب اللسان است و طوطی بیان در شکرستان شکر او شیرین زبان ✽

✽ شعر ✽

  پیش وجود همه آیندگان بیش بقای همه پایندگان  
  مبدع هر چشمه که جودیش هست مخترع هر چه وجودیش هست  ۱۰
  خام کن پختهٔ تدبیرها عذر پذیرندهٔ تقصیرها  
  لعل طراز کمر آفتاب حله گر خاک و حلی بند آب  
  کیست درین دایرهٔ دیرپای کو لمن الملک زند جز خدای  

و نعت وافر و محمدت متکاثر سروری را سزد که مجموعهٔ ازل و ابد ورقی از کتاب افادهٔ اوست ✽

✽ شعر ✽

  محمد کازل تا ابد هرچه هست بآرایش نام او نقش بست  

و بر آل و اولاد و اصحاب پاک او که قایدان راه دین و ناقدان سکهٔ علم‌الیقین‌اند ✽

اما بعد چنین گوید محرر این مقالات و مقرر این کلمات امین احمد رازی اصلح الله احواله که این کمینهٔ بی‌بضاعت