برگه:AzRanjiKeMibarim.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

از رنجی که می‌بریم

 

جلال آل احمد