برگه:AzRanjiKeMibarim.pdf/۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
یادداشت برای چاپ دوم
واگذاری این کتاب برای چاپ و نشر، به موجب وصیت زنده یاد جلال آل‌احمد توسط بانو سیمین دانشور (آل‌احمد) و آقایان پرویز داریوش و شمس آل‌احمد باتفاق انجام گردیده است.
درآمد این چاپ و هر چاپ بعدی به مصرف توصیه شده خواهد رسید. انشاء اللّٰه.