برگه:Azari-zabane-bastan.pdf/۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

خدا با ماست

آذری

یا زبان باستان آذربایجان

 

نوشته

احمد کسروی