برگه:Azari-zabane-bastan.pdf/۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
آذری یا زبان باستان آذربایجان / احمد کسروی
۴
 

درباره این دفتر

این کتاب که بدست شما میرسد اگر نیک بیندیشید باندازه یک «آذربایجان» بها دارد.

این کتاب به بیگانه پرستانی که میخواهند برای آذربایجان و آذربایجانی «ملیت» جدا، «زبان» جدا، «تاریخ» جدا بسازند با دلیلهای دانشمندانه و گواههای استوار پاسخ دندان شکن داده و مشت سختی بر دهان دروغگوی آنان میزند.

این کتاب نشان میدهد که «ملیت» آذربایجانی، «ایرانی»، زبانش «فارسی» (آذری) و «تاریخش» همواره با دیگر ایرانیان بهمبسته بوده و میباشد.

این کتاب همچون استخوان درشتی در گلوی کسانی که میخواهند آذربایجان را بیسر و صدا ببلعند گیر کرده آنان را خفه میکند.

این کتاب دسته‌های خیانت پیشه را سخت از جا بدر برده و آنان را بر این داشته است که در پیرامون نویسنده‌اش بسخنان بیجایی برخیزند و دست بهوچیگری زنند.

لیکن شما خوانندگان گرامی که میهن خود را دوست دارید، این کتاب را که در زمینه خود بیمانند است، با هوشیاری بخوانید و سپس درباره نویسنده‌اش بداوری پردازید.

باهماد آزادگان