برگه:CharandVaParand.pdf/۱۰۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
چرند و پرند

شما آنقدر قوت دارید که صد نفر سرباز برای حفظ نظم یزد و خون خواهی قاتل سیدرضای داروغه و پس گرفتن هفتصد تومان تاوان قمار اجزاء عدل‌الدوله از حجةالاسلام و ملا ذالانام میرزا علی رضای صدرالعلمای یزدی اطال‌الله ایام افاداته بیزد بفرستید. شما میتوانید که با پانصد نفر سوار میرهاشم را از سلطنت مملکت آذربایجان خلع کنید.

حالا که نمی‌کنید من هم حق دارم بگویم شما دو دسته مثل عسل و خربزه با هم ساخته‌اید که ما ملت بیچاره را از میان بردارید، وزیر علوم هم ابداً نمیتواند بمن اعتراضی بکند.

من دویست و پنجاه حدیث در فضیلت خربزه و یکصد و چهل و نه حدیث در فضیلت عسل در خاطر دارم در هر وزارت‌خانه‌ای شاهد میگذرانم، میگویید نه این گو و این میدان بگرد تا بگردیم.

معما

قریانون‌اولم، قورخمیاسن قورخمیاسن! اله‌م‌صل‌اله‌محمد!! وعلاه م ح مد!!

* * *

از شمارهٔ ۲۶

سالنامه

در همه دنیا رسم است سال که بآخر رسید وقایع عمدهٔ آن سال را بعضی‌ها در یک کتاب نوشته انتشار میدهند، ما هم میخواستیم وقایع عمدهٔ سال گذشته را مفصلا بنویسیم انتشار بدهیم. اما نمی‌دانم دیگر چطور شد که ننوشتیم احتمال میرود که تقدیر

۱۰۰