برگه:CharandVaParand.pdf/۱۲۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

اقدام الأمهات» یعنی بهشت زیر قدم مادرهاست.
این حرف مسلم و از بدیهیات اولیه استکه اخلاق ، عادات، و عقاید مادر در تمام طول عمر اولاد دخیل است یعنی هر خلق وعادت و عقیده که در طفولیت از مادر بطفل سرایت کرد در تمام مدت عمر اصل و مبنای اعمال و افعال و حرکات اوست ، شیخ سعدی هم همین معنی را در نظر گرفته و درین مقام گفته است که:

  «خوی بد در طبیعتی که نشست نرود تا بروز حشر از دست»  

من مدتها بود میگفتم ببینی با این همه اصرار انبیاء و حکما و مردمان بزرک دنیا بتربیت زنان چه علت دارد که زنهای ما چندین دفعه جمع شده عریضه‌ها بمجلس شوری و هیئت وزراء عرض کرده و با کمال عجز و الحاح اجازه تشکیل مدرسه بطرز جدید و ترتیب انجمن نسوان خواستند و هردفعه وکلا و وزرای ما گذشته از اینکه همراهی نکردند ضدیت هم نمودند !
درین باب خیلی فکرها کردم خیلی بدره گودالها رفتم و درآمدم، عاقبت فهمیدم همه اینها برای اینست که زنهای ایران یعنی مادرهای ما اعتقاد کاملی بدیزی ازکاردرآمده دارند.
حالا خواهش می کنم بحرف من نخندید و شوخی و باردی تصور نکنید . درین سر پیری مسخرگی و شوخی نه بسن و سال من میپردازد نه بریش قرمز دوره‌کرده من.

من جداً مبگویم که اگر همه خانمهای علم دوست و آقایان ترقی‌طلب ایرانی هزار علت برای این ضدیت وزراء و وکلا در کار مدرسه و انجمن زنها ذکر کنند من یکنفر معتقدم که جهت اصلی آن همان اعتقاد کاملی استکه مادرهای ما بدیزی ازکاردرآمده دارند.

۱۲۳