برگه:CharandVaParand.pdf/۱۲۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

میگویند: تا کی باید وزرا، رجال و اولیای امور ما از میان یکعده معین محدود انتخاب شده و اگر هزاردفعه کابینه تغییر کند باز یا شکم مشیرالسلطنه ، با آواز حزین نظام‌السلطنه و یا جبه آصف‌الدوله زینت افزای هیئت باشد. و البته میدانید که بقول ادیب کامل دانشمند فاضل وزیر علوم آتیه ایران حاجی صدرالسلطنه «این رشته سردرازهایی هم دارد» یعنی فردا که این خیال عمومی شد در موقع انتخابات دوره دویم نوبت وکلا هم خواهد رسید.
حالا من صریح می‌گویم ووجدان تمام وزرا و وکلا و اولیای امور را شاهد میگیرم که اصل خرابی مملکت و بدبختی اهل ایران همان اعتقاد کاملی است که زنهای ما بدیزی ازکاردرآمده دارند و بلاشک هر روز که این عقیده از میان ما مرتفع شد همان روز هم ایران بصفای بهشت برین خواهد شد و اگر خانمها و آقایان مملکت ما واقعا طالب اصلاحند باید بهرزودی که ممکن است اول آقایان هر قدر در این مملکت ریش، جبه، قطر شکم ، اروسی های دستک دار و هر چه که ازین قبیل نشانه و علامت استخوان باشد همه را یکروز روشن با یک غیرت و فداکاری فوق‌الطاقه بار یک الاغ کرده از دروازه- های شهر بیرون بیندازند و بعد هم خانمها هر چه دیزی از کار درآمده در مطبخها دارند همه را برداشته بیارند و پشت سر این مسافر محترم بشکنند.
اگر این کار را بکنند من قول صریح میدهم که در مدت کمی تمام خرابیها اصلاح بشود و اگر خدای نکرده باین حرف اعتنا نکرده و مثل همه حرف های من پشت گوش بیندازند دیگر عقل من بجایی نمی‌رسد.

بروند ختم عمن‌یجیب بگیرند بلکه خدا خودش اصلاح کند

۱۲۵