برگه:CharandVaParand.pdf/۱۳۹

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
علی‌اکبر دهخدا

حالا ای ادام‌اسمیت، بمن حالی کن ببینم این پولهای حاضر از طبیعت تحصیل شده، یا از کار یا از سرمایه؟

پس تو هنوز خامی، هنوز علم تو کامل نیست. هنوز تو لایق لقب پدر اکونومی‌پلیتیک نیستی. پدر اکونومی‌پلیتیک پادشاه جم‌جاه ملایک سپاه پدر والا گهر ما ایرانیها اعلیحضرت قدر قدرت فلک حشمت کیوان شوکت رستم صولت ... محمد علیشاه قاجار است والسلام.

* * *

از شمارهٔ ۳:

سواد دستخط ملوکانه بپارلمنت سویس

آنکه عالیجاه عزت همراه پارلمنت سویس بمراحم کاملهٔ همایونی مباهی و مفتخر بوده بداند.

از قراری که بخاکپای جواهرآسای اعلی‌حضرت قدرقدرت همایونی معروض افتاده است جمعی از مفسدین مملکت و دشمنان دین و دولت که جز برباددادن سلطنتی که خداوند متعال بحکمت بالغهٔ خود بما عطا فرموده هوایی درسر و جز اضمحلال اقتداری که اجداد والاتبار ما بضرب شمشیر برای ما تحصیل فرموده‌اند خیالی در دل ندارند در قلمرو حکمرانی آن عالیجاه عزت همراه، اجتماع نموده‌اند.

از آنجا که درجهٔ لیاقت و کاردانی و کفایت و دولت خواهی آن عالیجاه همواره مشهود نظر کیمیا اثر همایون ما بوده و میباشد و می‌دانیم که در اطاعت اوامر ملوکانه از هیچ‌چیز حتی از صرف مال و بذل جان دریغ ندارند.

۱۳۷