برگه:CharandVaParand.pdf/۱۴۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

و عایدات را بخزانه مبارکه تحمیل کند. در هر حال خیال آن عزت همراه ازین‌باب بکلی مرفه و فارغ باشد، چه اگر هیچ‌یک ازین‌دو صورت نگرفت باز حضرت اقدس والا فرزند اعز کامگار ولیعهد فلک عهددولت گردون مدار را برای دفعه دوم ختنه خواهیم کرد.
محض مزیددعاگویی و دولت‌خواهی یک ثوب سرداری تن پوش مبارک ترمه‌لاکی شمسه مرصع از صندوق خانه مبار که بآن عالبجاه عزت‌همراه مرحمت فرمودیم که زیب‌پیکر افتخار کرده بین‌الاقران مباهی‌وسرفراز باشد.
مقرر آنکه مستوفیان عظام و کتبه کرام شرح فرمان قضا جریان را در دفاتر خلود ثبت و ضبط نموده درعهده شناسند.

تحریراً فی چهارم ذیحجه پیچی‌ئیل‌خیریت‌دلیل۱۳۲۶

۱۳۹