برگه:CharandVaParand.pdf/۱۴۲

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

علی‌اکبر دهخدا بسال ۱۲۹۷ در تهران بدنیا آمد. پیش از آنکه رشتهٔ علوم سیاسی را بپایان رساند رهسپار اروپا شد، و چون به ایران بازگشت به آزادیخواهان پیوست و به یاری میرزا جهانگیرخان روزنامهٔ صور اسرافیل را که تا بمباران مجلس رهبر مشروطه‌پسندان بود منتشر ساخت.

مقالاتی که دهخدا در صور اسرافیل زیر عنوان «چرند و پرند» می‌نوشت نه تنها از نظر محتوی جامعهٔ ایران را به پیش میراند، از حیث قالب ساده‌نویسی نیز، مغلق‌نویسی دورانهای گذشته را درهم می‌شکست.

دهخدا سپس به نشر روزنامهٔ سروش پرداخت. آثار عمده‌ای که از او بیادگار مانده است (امثال و حکم – لغت‌نامه) نشانهٔ همت بی‌همتا و عشق خستگی ناپذیریست که دهخدا به زبان پارسی داشته است. او شعر نیز می سرود و دیوانی از او باقیست.

اینکه ما بچاپ «چرند و پرند» می‌پردازیم یکی بجهت بزرگداشت سخنور بیمانندیست که سراسر عمر دراز خود را با بزرگواری در خدمت زبان مادریّ ما نهاده است، و دیگر باز نمودن شرایط اجتماعی و سیاسی کشور در نیم قرن گذشته است.

دهخدا در اسفند ۱۳۳۴ در تهران درگذشت.

۲۰ ریال این کتاب بسرمایهٔ کانون معرفت چاپ شده است