برگه:CharandVaParand.pdf/۳۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
علی اکبر دهخدا

بقولی حواریون حضرت عیسی (ع) و بقولی از اصحاب حضرت ختمی مآب (ص) بوده و یکهزار و چهارده سال عمر نموده تفصیل این اجمال در کتب این طایفه تصریح و تصحیح یافته است ( صفحهٔ ۷۹ ریاض العارفین).

ابوحفص خوزی

از عظماء و قدمای این طایفه و خلف الصدق جناب شیخ آگاه شیخ عبدالله بقضان الخوزی است. با حضرت شیخ ابوسعیدابوالخیر معاصر و اتحاد وافر با یکدیگر داشته‌اند . شیخ جامع علوم بوده تسخیر ارواح فرموده لهذا آنجناب را شیخ الجن لقب کرده‌اند صفحهٔ ۴۳ ایضا).

مکتوب یکی از مخدرات

آی کبلا دخو خدا بچهای همهٔ مسلمانان را از چشم بد محافظت کند . خدا این یکدانهٔ مراهم بمن زیاد نبیند. آی کبلای بعد از بیست تا بچه که گور کرده اول و آخر همین یکی را دارم آنرا هم بابا قوری شده‌ها چشم حسودشان بر نمی‌دارد ببینند دیروز بچم صاف و سلامت توی کوچه ورجه وورجه می‌کرد پشت کالسکه سوار می‌شد برای فرنگی‌ها شعر و غزل می‌خواند.

یکی از قوم و خویشهای باباش که الهی چشمهای حسودش درآد دیشب خانهٔ ما مهمان بود صبح یکی بدوچشمهای بچم روی‌هم افتاد. یک چیزی هم پای چشمش درآمد خالش میگوید چه میدونم بی‌ادبیس ... سلام در آورده هی بمن سرزنش میکنند که چرا سر و پای برهنه توی این آفتاب‌های گرم بچه را ول میکنی توی خیابان‌ها. آخر چکنم الهی هیچ سفره‌ای یک نانه نباشد چکارش کنم.

یکی یکدانه اسمش باخودش است که خل و دیوانه است در هر صورت الان چهار روز آزگار است که نه شب دارد نه روز همهٔ همبازیهاش

۲۹