برگه:CharandVaParand.pdf/۳۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
علی‌اکبر دهخدا

قانون را برای زینت کتابخانهٔ خودش ننوشته که حالا پیغام بدهد که چاپ نکنید.

تو فقط گفتی که روح آن بیچاره هم از فراموش خانه طهران خبر ندارد و بعد از چهل سال اطلاع کامل از تو و بیرون مخدومی حالا دیگر گول زرورق را نمیخورد.

تو فقط گفتی باید بجناب وزیر داخله اخطار کرد که گوش ساز باشی این قدر ... لشان تعریف ندارد که درین دست تنگی چهارهزار تومان از اصل مالیات بشوهرشان مواجب داد. تو فقط گفتی سمیرنوف‌های روسی در بلژیک هم زیادست در هلند هم زیادست در فرانسه و انگلیس و سویس هم زیادست برای معلمی روسی چرا ایشان انتخاب می‌شوند و با شش کرور کسر عمل پنج هزار تومان پریروز مواجب می‌برند. تو فقط گفتی که مخدومی قول صریح داد که رئیسها و وزیرها همه نوکرهای شخصی منند و پیچ و مهره‌شان دست خودم است. تو فقط گفتی که یارو گفت والله من از غایت بلادت هنوز بیلیارد بازی را هم بعد از چندین سال توقف در قهوه‌خانه‌های فرنک یاد نگرفته‌ام من چه میدانم علم جنگ چه چیزست و بیست و چهار ساعت تمام التماس کرد که مرا ندیده بگیرید گفتند بگذار پیش بینی‌های تقویم ژلاطینی کامل بشود راضی نشو آبروی من پیش وزیر امورخارجهٔ روس بریزد بله اینها را تو گفتی. چهارتا هم بالاش گفتی. من کتمان نمیکنم. فردا باید یک وجب جا بخوابم.

من بگوش خودم شنیدم که گفتی مرحوم وزیر دربار هم سکته نکرد بختک روش افتاد.

من شنیدم که گفتی میرزا محمدعلی خان از پشت بام بمیل خودش پایین نیفتاد بضرب شش پر مأمور مخصوص سرش چهار قاچ شد

۳۵