برگه:CharandVaParand.pdf/۴

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

حق طبع محفوظ است

 

این کتاب در ده هزار نسخه در چاپخانهٔ زر به طبع رسید

تهران، ۱۳۴۱