برگه:CharandVaParand.pdf/۴۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
چرند و پرند

* * *

از شمارهٔ ۱۵:

انجمن موقتی در ادارهٔ صور اسرافیل روز یکشنبهٔ پانزدهم تشکیل شد، ناچار مشترکین عظام میخواهند اعضای انجمن را بشناسند.

بله، بنده که بنده‌ام، ایشان هم که معروف خدمت همهٔ آقایان میباشند، اینهم که .... بله، ایشان هم که ... خیر، ایشان هم که مستغنی از معرفی بنده هستند، او هم که اه اه، بله، خیر، سایرین را هم که خودتان معرفت کامل در حقشان دارید. جناب سگ حسن دله خلاصهٔ مذاکرات انجمن قبل را قرائت کردند.

جناب خرمگس – بعقیدهٔ من این قبیل اشخاص خونشان حلال و مالشان مباح است چه ضرر دارد بگیرید بخورید یک آب هم بالاش.

دمدمی – بله هرچند جسارت است ولی مثلی است معروف که میگویند – از خرس مویی.

اویارقلی – اگر شما بدانید که تار و پود این فرشها از عروق و شریان ما دهاتی‌هاست هرگز راضی نخواهید شد که این معنی را بر خود هموار کنید.

آزادخان کردکرندی – جناب اویارقلی صحیح می‌گویند شما در پای تخت نشسته‌اید و از تعدیاتی که برعایای اطراف می‌شود خبر ندارید.

دمدمی – بلی همینطورست شیخ علیه‌الرحمه میفرماید:

  «گفتن از زنبور بی‌حاصل بود با یکی در عمر خود ناخورده‌نیش»  

خرمگس – باید دید که اگر ما این قبیل قالیچه‌ها را قبول نکنیم حکومت آنها را بصاحبانش مسترد میکند یا اینکه خودش نگاه

۴۶