برگه:CharandVaParand.pdf/۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

از شماره ۱ دورهٔ اول «روزنامهٔ صور اسرافیل»

بعد از چندین سال مسافرت هندوستان و دیدن ابدال و اوتاد و مهارت در کیمیا و لیمیا و سیمیا الحمدلله بتجربهٔ بزرگی نایل شدم و آن دوای ترک تریاک است. اگر این دوا را در هر یک از ممالک خارجه کسی کشف میکرد ناچار صاحب امتیاز میشد. انعامات میگرفت. در همهٔ روزنامه‌ها نامش ببزرگی درج میشد اما چکنم که در ایران قدردان نیست!!!

عادت طبیعت ثانویست. همینکه کسی بکاری عادت کرد دیگر باین آسانیها نمیتواند ترک کند. علاج منحصر باینستکه بترتیب مخصوصی بمرور زمان کم کند تا وقتی که بکلی از سرش بیفتد.

حالا من بتمام برادران مسلمان غیور تریاکی خود اعلان میکنم، که ترک تریاک ممکن است باینکه اولا در امر ترک جازم و مصمم باشند، ثانیاً مثلا یکنفر که روزی دو مثقال تریاک میخورد روزی یک گندم از تریاک کم کرده دو گندم مرفین بجای آن زیاد کند. و کسی که ده مثقال تریاک میکشد روزی یک نخود کم کرده دو نخود حشیش اضافه نماید و همینطور مداومت کند تا وقتیکه دو مثقال تریاک خوردنی بچهار مثقال مرفین و ده مثقال تریاک کشیدنی

ببیست مثقال حشیش برسد. بعد از آن تبدیل خوردن مرفین به آب

۳