برگه:CharandVaParand.pdf/۵۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
چرند و پرند

و اعیان میشدند و سایرین هم بایشان تأسی می‌کردند.

آزادخان – درست است گذشته از اینکه آنطوری که جناب ملااینک‌علی میفرمایند «این قافله تا بحشر لنک است» برای اینکه میفرمایند کمک بروزنامه از حیث اینکه تشویق بتربیت اطفال میکند بهترست ولی از طرف دیگر در هر موقع هم که مردم بخواهند کمک بتربیت اطفال بکنند باز روزنامه در ایران هست و بنا بفرمودهٔ ایشان باز روزنامه مقدم خواهد شد.

دمدمی – مطلب تمام است.

جناب ملااینک‌علی – مؤمن این مغالطه است.

او یارقلی – خیر آقا مغالطه نیست صحیح است برای اینکه شما میفرمایید کمک بروزنامه خوب است برای اینکه مردم را بتربیت اطفال یتیم وادار میکند و بنابراین اطفال یتیم هیچوقت نباید تربیت بشوند برای اینکه همیشه اعانت روزنامه بر اعانت ایتام مقدم است وگرنه ترجیح فاضل بر مفضول و راجح بر مرجوح خواهدشد.

دمدمی – جناب اویارقلی قدری واضح‌تر بفرمایید که بنده هم رأی خود را عرض کنم.

جناب ملااینک‌علی – من این چیزها را نمیدانم رد احسان عقلا و شرعا مکروه و هر که مخالف شرع باشد اجتناب مسلمین از او لازم است و اگر نعوذ بالله مخالفتش منجر بارتداد شود قتلش هم واجب میشود.

دمدمی – اعاذناالله من شرور انفسنا.

آزادخان کرد – جناب مستطاب عالی خیلی تند میروید اولا رد احسان فرضا که در شرع مکروه باشد عمل بمکروه چطور اسباب لزوم اجتناب مسلمین و ارتداد و بالاخره قتل خواهد شد؟!

جناب ملا اینک‌علی – مؤمن تو شکیات نمازت را میدانی؟

۴۸