برگه:CharandVaParand.pdf/۵۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
علی‌اکبر دهخدا

اینست صورت ترجمه:

ای کاتبین صوراسرافیل، چه چیز است مرشما را که نمی‌نویسید جریدهٔ خودتان را همچنانی که سزاوارست مرشما را که بنویسید آنرا و چه چیز است مرشما را با کاغذ لوق و امردان و تمتع از غیر یائسات در صورت تیقن بعدم حفظ مرئه مرعدهٔ خود را و در صورت دیدن ما آنان را که الان از حجرهٔ دیگر خارج شده‌اند، حال کونی که میتوانید بنویسید مطالبی عدای آنها را.

پس بتحقیق ثابت شد ما را بدلائل قویمه بدرستی که آن چنان اشخاصی که مینویسند جرائد خود را مثل شما آنانند عدوما، و عدوهای ما آنانند البته عدو خدا.

پس حالا میگوییم مرشما را که اگر هر آینه مداومت کننده باشید شما بر توهین اعمال ما یعنی اشاعهٔ کفر و زندقه پس زود است که می‌بینید باس ما را هر آینه تهدید میکنیم شما را اولا تهدید کردنی، و هر آینه می‌زنیم شما را در ثانی زدن شدیدی، و هر آینه تکفیر میکنیم و میکشیم شما را در ثالث و رابع کشتن کلاب و خنازیر، و هر آینه آویزان میکنیم شما را بر شاخه‌های درخت توت آن‌چنانی که در مدرسهٔ ماست تا بدانید که نیست هر عامیان را بر عالمین سبیلی والسلام.

* * *

از شمارهٔ ۱۷

مکتوب محرمانه

بامریزاد. ناز جونت پهلوون، اما جون سبیلای مردونت حالا که خودمونیم ضعیف چزونی کردی، نه ملاباشی نه رحیم شیشه‌بر نه آن دو تا سید!! اینها هیچ کودومشون نه ادعای لوطی گیریشون میشد نه ادعای پهلوونی‌شون، بیخود اینا ر چزوندی!! حالا نگاه

۵۳