برگه:CharandVaParand.pdf/۵۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
علی‌اکبر دهخدا

ما محکوم بآن باشیم، و مجازات بی‌قانون هم که گویا در هیچ کوره ده مملکت مشروطه صحیح نباشد؟

اما در قانون اسلام هیچوقت گوسر زدن بنفس محترم خاصه بعلماء و سادات وارد نشده است، یکی ازین بیچاره‌ها افصح المتکلمین از علمای رشت و مدیر روزنامهٔ خیرالکلام میباشد که با نصف بدن فالج و عدم قدرت بر حرکت در زیر چوب خون استفراغ کرده و امروز از حیات مأیوس است، آیا برای شما بهتر نبود که ... را بحکم قانون اسلام بدیوانخانه جلب کنید و بمردم بنمایانید که هر کس از حد خودش تجاوز کرد ولو پهلوان هم باشد در دورهٔ مشروطیت بمجازات میرسد، و آیا بهتر نبود که پس از گذشتن قانون مطبوعات مراعات آنرا از مدیر روح‌القدس بخواهید؟ و قانونی را که هزار و سیصد سال است معمول است دربارهٔ ... امروز مجری دارید؟

* * *

از شمارهٔ ۱۸:

ای عالم سروالخفیات! ببینی عملهٔ خلوت بچه میگویند؟ ببینی عملهٔ خلوت چه جور چیزی است؟ ببینی عمل خلوت از جنس ماست؟ یا بسم‌الله بسم‌الله از جنس از ما بهتران است؟ ببینی چه چیزیست؟ اینها را کی میداند؟ جز یکنفر خدا که عالم سروالخفیات است؟ بنده چه دهن دارد که بکارخانهٔ خدا دست ببرد؟ خودش میداند، هر چه بکند. هر کس را بگیرد، هر کس را ببندد، هر کس را ببخشد، هرطور بنده بیافریند، اینها همه کار خودش است، هیچکس حق چون و چرا ندارد، من چه سگی هستم که بتوانم حرفی بزنم، من چه داخل موجودات باشم که بخواهم ایرادی بکارخانهٔ خدا بگیرم، اما من تنها یک حرف دارم، یعنی استغفرالله استغفرالله من می‌گویم خداوند تبارک و تعالی هر جنس مخلوق که ساخت همه

۵۵