برگه:CharandVaParand.pdf/۹۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
'

آب روی چیه ؟ - وای وای !! الهی رودت ببره، چقدر حرف می‌زنی حوصلم سررفت.

***

آفتابه لگن شش دست شام و ناهار هیچی.
آفتابه لگن شش دست شام و ناهار هیچی ! گفت نخور ، عسل و خربزه با هم نمی‌سازند ، نشنید و خورد ، یک ساعت دیگر پارو را دید مثل مار بخودش میپیچید، گفت نگفتم نخور این دوتا با هم نمی‌سازند گفت حالا که این دو تا خوب با هم ساخته‌اند که من یکی را از میان بردارند !!!
من می‌خواهم اولیای دولت را بعسل و رؤسای ملت را بخربزه تشبیه کنم، اگر وزارت علوم بگوید توهین است حاضرم دویست و پنجاه حدیث در فضیلت خربزه و یکصد و چهل و نه حدیث در فضیلت عسل شاهد بگذرانم.
صاحبان این جور خیالات را، فرنگیها «آنارشیست» و مسلمان‌ها خوارج می‌گویند، اما شما را بخدا حالا دست خونی نچسبید یخه من ، خدا پدرتان را بیامرزد من هرچه باشم دیگر آنارشیست و خوارج نیستم.
من هیچ‌وقت نمیگویم برای ما بزرگتر لازم نیست، میان حیوانات بی‌زبان خدا هم شیر پادشاه درندگان است و بصریح عبارت شیخ سعدی، سیاه گوش هم رئیس الوزراست و بلکه دراز-گوش هم رئیس کشیک‌خانه می‌باشد.

مبان میوه‌ها گلابی شاه میوه است و کلم هم شاید

۹۶