برگه:Doctor Faustus.pdf/۱۰

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵
دکتر فاستوس

پیشقدم این نویسندگان «جان لیلی» شاعر معروف است که هشت نمایش (که شکسپیر نسبت به آنها برای انتخاب موضوع دین بزرگی دارد) برشته تحریر کشیده است. این داستانها از افسانه و اساطیر یونانی و رومی اقتباس شده و همه به نثر و سبک مصنوع شخصی وی نگاشته آمده است. از میان این داستانها دو درام موسوم به «ان‌دیمیون»[۱] و «کامپاپسه»[۲] که محتوی مضامین و عبارات و نکات ادبی دلکش بسیار می‌باشند، معروف است.

نویسندهٔ دیگر «جورج پیل»[۳] است که درام موسوم به «داود و بت سابه»[۴] را نگاشته و آنرا با اشعار بسیار شیرین و روان مزین ساخت. دیگر از این دسته نویسندگان «تامس کید»[۵] است که «تراژدی اسپانیا»[۶] را که سرتاسر نمایش خونریزی و شکنجه است بنگاشت. نگارش درام دیگری را نیز که «هملت»[۷] نام دارد و بعدها شکسپیر موضوع درام خویش را از آن اقتباس نمود بوی نسبت میدهند. «تامس لاج»[۸] نیز نویسنده دیگری است که درام موسوم به «بلایای جنگ داخلی» را برشته تحریر در آورده و بهمکاری «رابرت گرین»[۹] شاعر چندین درام دیگر نوشته است. رابرت گرین یکی از شعرای بسیار باذوق است و از درام نویسان نامدار محسوب میشود، ولی نظر باینکه در آشامیدن مسکرات افراط داشت از هنر و استعداد خویش بهره کافی برنگرفت و قسمت عمده اوقات خویش را در شرابخانه‌ها گذرانده بنگاشتن آثار متوسط و کم عمق می‌پرداخت.


  1. Endimion
  2. Campapse
  3. George Peele
  4. David and Bethsabe
  5. Thomas Kyd
  6. Tha Spanish Tragedy
  7. Hamlet
  8. Thomas Lodge
  9. Robert Greene