برگه:Doctor Faustus.pdf/۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.
 

چاپ اول:۱۳۴۰

چاپ دوم:۱۳۵۹

 

از این کتاب پنج هزار نسخه روی کاغذ اعلا در چاپخانهٔ کاویان بطبع رسید.

حق طبع مخصوص بنگاه ترجمه و نشر کتاب است.