برگه:Doctor Faustus.pdf/۳۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۳۴
دکتر فاستوس

از آن تشریفات این کار را باو بفهمان تا خودش تنها تجربه کند.

والدس - بسیار خوب اول باید اصول این فن را بتو بیاموزم. همینکه آنها را یاد گرفتی قدرت تو در سحر از خود من هم بیشتر خواهد شد.

فاستوس - پس بیائید غذا را با هم صرف کنیم و پس از صرف غذا به آموختن رموز این فن مشغول شویم زیرا من میخواهم امشب پیش از اینکه چشم برهم گذارم قدرت خود را در این علم امتحان کنم. آری من امشب اگر خطر مرگ هم داشته باشد دست بکار سحر و ساحری خواهم زد. (خارج می‌شوند)