برگه:Doctor Faustus.pdf/۳۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

صحنهٔ دوم

جلوخانهٔ فاستوس

دو نفر دانشجو وارد می‌شوند

دانشجوی اول - در حیرتم که فاستوس را چه می‌شود؟ زیرا این استادی که کلاس درس را روزها با فریاد «برهان برهان» و «فهوالمطلوب» تکان میداد تغییر ماهیت داده است.

دانشجوی دوم - اندکی صبر کن خواهیم فهمید زیرا نوکرش دارد می‌آید.

(واگنر وارد می‌شود و چند بطری شراب زیر بغل گرفته است)

دانشجوی اول - آهای.... اربابت کجاست؟

واگنر - خدا میداند.

دانشجوی دوم - تو چرا نمی‌دانی؟

واگنر - بله منهم میدانم اما این نتیجه مربوط بموضوع نیست.

دانشجوی اول - سخت نگیر. این شوخیها را کنار بگذار و بگو ببینم اربابت کجاست؟