برگه:Doctor Faustus.pdf/۴۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۴۴
دکتر فاستوس

فرشتهٔ بد- پشیمانی؟ توبه؟ دعا؟ از اینکارها چه برمی‌آید؟

فرشتهٔ خوب - اینها وسایلی هستند که آدمی را به خداوند بازمی‌گرداند.

فرشتهٔ بد- اینها همه تصورات غلط و ثمر جنون آدمی است و هر چه بیشتر باین وسایل متشبث شود دیوانه‌تر خواهد شد.

فرشتهٔ خوب - فاستوس، عالم بیچونی و آنچه را که در جهان خداوند خواهی داشت به‌خاطر بیاور.

فرشتهٔ بد - نه فکرت را به تحصیل افتخارات و اندوختن ثروت متوجه کن.

فاستوس - ثروت؟ بله، تمام بندر اَمدن مال من خواهد شد. وقتی مفیس‌تافلیس پشتیبان من باشد خدا چه صدمه‌ای می‌تواند بمن بزند؟ فاستوس از خطر ایمنی، پس شک و تردید را بدور انداز. بیا مفیس‌تافلیس و از پیش شیطان خبر خوش برای من بیاور. مگر نصف شب نیست؟ بیا مفیس‌تافلیس، بیا. (مفیس‌تافلیس وارد می‌شود)

آها، بگو ببینم خداوندگار تو ابلیس چه پاسخ داد؟

مفیس‌تافلیس - بمن دستور داده است که تا مدت حیات تو در خدمتگزاری تو حاضر باشم بشرطی که در مقابل این خدمت روح خودت را بمن بفروشی.

فاستوس - من این معاملهٔ پرخطر را قبول کردم.

مفیس تافلیس - اما تو باید این معامله را بشکل قانونی مسجل نمائی و مصالحه‌نامه‌ای با خون خودت بنویسی تا ابلیس بآن اطمینان پیدا کند. اگر جز این باشد من به جهنم باز خواهم گشت.