برگه:Doctor Faustus.pdf/۵

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

فهرست


 1. ۱
 2. ۲۵
 3. صحنهٔ اول –
  ۲۷
 4. صحنهٔ دوم –
  ۳۵
 5. صحنهٔ سوم –
  ۳۸
 6. صحنهٔ چهارم –
  ۴۳
 7. صحنهٔ پنجم –
  ۵۱
 8. صحنهٔ ششم –
  ۶۰
 9. صحنهٔ هفتم –
  ۶۵
 10. صحنهٔ هشتم –
  ۷۰
 11. صحنهٔ نهم –
  ۷۲
 12. صحنهٔ دهم –
  ۷۸
 13. ۸۵