برگه:Doctor Faustus.pdf/۵۱

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۴۸
دکتر فاستوس

روحاً و شکلاً باید در جرگه ارواح درآید. ثانیاً مفیس‌تافلیس باید خدمتگزار فاستوس و همواره مطیع احکام او باشد. ثالثاً هرچه فاستوس اراده کند مفیس‌تافلیس برای او حاضر نماید. رابعاً مفیس‌تافلیس همیشه بطور نامرئی در خانهٔ فاستوس حاضر باشد. خامساً هروقت فاستوس اراده کند بهرشکل و صورتی که بخواهد مفیس‌تافلیس در برابر او حاضر شود. با شرایط فوق اینجانب جان فاستوس اهل ورتامبورگ، دکتر در علوم، در حضور شهود حاضر خودش را روحاً و جسماً به ابلیس فرمانروای دوزخ و وزیر او مفیس‌تافلیس تسلیم کرد و بآنها حق داد که پس از انقضای مدت بیست و چهار سال و تعهد شرایط فوق مشارالیه را روحاً و جسماً با قالب فعلی از گوشت و خون و استخوان بهر جا اراده کنند ببرند. این مصالحه بدست خود من بامضاء رسید. جان فاستوس»

مفیس‌تافلیس - بگو بدانم آیا این سند را بعنوان مصالحه‌نامه بمن تسلیم می‌کنی؟

فاستوس - بگیر و ابلیس نگهدارت باشد.

مفیس‌تافلیس - حالا فاستوس هرچه میل داری بخواه.

فاستوس - اولاً می‌خواهم در باب جهنم از تو سؤالی بکنم. بگو بدانم محلی که مردم آنرا دوزخ می‌گویند کجاست؟

مفیس‌تافلیس - زیر آسمان.

فاستوس - زیر آسمان کجاست؟

مفیس‌تافلیس - جهنم در بطن عناصر طبیعت است و در آنجا تا ابد دچار شکنجه و عذاب هستیم. دوزخ حدود ندارد و در یک نقطهٔ معین نیست، هرجا ما هستیم دوزخ هم همانجاست و هر جا دوزخ باشد