برگه:Doctor Faustus.pdf/۵۳

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵۰
دکتر فاستوس

است. هرچه که چشمت ببیند و پسند کند برای تو آماده خواهد بود هر زنی را که بخواهی اگر مانند «پنه‌لوپ» پاکدامن یا مثل «ملکهٔ سبا» خردمند یا مثل همین ابلیس پیش از طرد از آسمان زیبا باشد برای تو حاضر خواهم کرد. این کتاب را بگیر و بدقت مطالعه کن. (کتابی را جلو او باز می‌کند) اگر این خطوط و علامات را رسم کنی هر چه طلا بخواهی پیش تو حاضر می‌شود. اگر این دایره را روی زمین بکشی گردباد و رعد و برق پدید می‌آید. اگر این کلمات را سه بار تکرار کنی هرچه سرباز مسلح بخواهی در جلو تو حاضر می‌شوند و هر چه بآنها حکم کنی اطاعت می‌کنند.

فاستوس - ممنونم ولی میل دارم کتابی داشته باشم که در آن عزائمی باشد که هروقت بخوانم ارواح در برابرم حاضر شوند.

مفیس‌تافلیس - اینها در همین کتاب هست. (ورق میزند و صفحهٔ دیگری را باز می‌کند)

فاستوس - کتابی می‌خواهم که از روی آن سعد و نحس ستارگان آسمان و حرکات و قران و شرف آنها را بدانم.

مفیس‌تافلیس - آنها هم در همین کتاب است. (ورق میزند و صفحهٔ دیگری را باز می‌کند)

فاستوس - یک کتاب دیگری هم می‌خواهم و دیگر تمنائی ندارم. کتابی بمن بده که در آن خاصیت تمام گیاهها و درختها و نهالهائی که در زمین می‌روید نوشته شده باشد.

مفیس‌تافلیس - اینها در همین کتاب است.

فاستوس - اشتباه می‌کنی.

مفیس‌تافلیس - نه قول میدهم نوشته شده باشد. (کتاب را ورق میزند و صفحهٔ دیگری را باز می‌کند)