برگه:Doctor Faustus.pdf/۵۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۵۳
صحنهٔ پنجم

افلاک بسیاری هست؟ آیا این همه کرات همه از یک ماده خلق شده‌اند و همه مانند زمین ما که مرکز جهان است خاکی هستند؟

مفیس‌تافلیس - افلاک مانند عناصرند که هر یک بمثابه پرده‌ای بر فراز یکدیگر قرار گرفته‌اند و همه دور یک محور در حرکتند. نام مریخ و کیوان و مشتری نیز بعبث به ستارگان داده نشده بلکه این همه اختران هر یک دارای روح و اراده و قابل سهو و نسیانند.

فاستوس - بگو بدانم آیا کواکب از حیث زمان و مکان دارای یک حرکت واحدند؟

مفیس‌تافلیس - همهٔ کواکب مجتمعاً در مدت بیست و چهار ساعت دور محور عالم از مشرق به مغرب گردش می‌کنند ولی در منطقةالبروج حرکتی مختلف دارند.

فاستوس - خاموش! باین سخنان فرومایه واگنر شاگرد من نیز آشناست. آیا در مفیس‌تافلیس هنر و دانش بیش از این نیست؟ کیست که از گردش دوگانهٔ سیارات آگاه نباشد و نداند که یک حرکت در ظرف شبانه‌روز بپایان می‌رسد و حرکت دیگر بمناسبت وسعت مدار سیارات مختلف است، چنانکه زحل سی سال، مشتری دوازده سال، مریخ چهار سال و خورشید با زهره و عطارد در مدت یکسال مدار خویش را طی می‌کنند. این مطالب مناسب دانش‌آموزان تازه‌کار است. اما بگو بدانم آیا هر فلکی دارای عقل و روح است؟

مفیس‌تافلیس - آری.

فاستوس - چند فلک در جهان هست؟

مفیس‌تافلیس - کیهان اعظم دارای نه فلک است: هفت