برگه:Doctor Faustus.pdf/۶

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

دیباچه

درام در انگلستان در سدهٔ شانزدهم

آغاز دوره

در قرن شانزدهم و زمان سلطنت هنری هشتم بمنظور آنکه خستگی فکری که در نتیجهٔ مشاهدهٔ درامهای مفصل مذهبی پیش می‌آمد برطرف شود بعضی نمایشهای کوچک که «اینترلود»[۱] نام داشت در فواصل آن داده می‌شد که جنبهٔ تعلیمی و ارشادی نداشت و بخاطر شوخی و طیبت تهیه می‌شد. این نمایش‌های کوچک را در حقیقت می‌توان آغاز ایجاد درام در انگلستان دانست زیرا همین نمایش‌ها سبب پیدا شدن هنرپیشگانی شد که فن نمایش را حرفه و کسب خویش قرار دادند و موجبات تکمیل این فن را فراهم آوردند.

از آن روز که دستگاه چاپ در اروپا بکار افتاد بازار رامشگران خنیاگر که از شهری به شهر دیگر رفته محتشمان را با حکایات و داستانها مشغول می‌داشتند کساد شده بود، زیرا مردم در اوقات فراغت مطالعهٔ

داستان‌های چاپ شده را بر شنیدن افسانه‌ها ترجیح می‌دادند و برای


  1. Interlude