برگه:Doctor Faustus.pdf/۸۷

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

۸۴
دکتر فاستوس

سوخت و فاستوس از میان رفت. خردمندان باید از تباهی او سرمشق بگیرند و سر درپی کشف اسراری که رخصت افشای آن نیست نگذارند و راز آفرینش را همراه با شگفتی بنگرند زیرا هوش دانشمندان گاهی آنها را اغوا می‌کند که بیش از آنچه خداوند مقرر داشته است در رازهای جهان حیات کنجکاو شوند. (خارج می‌شود)