برگه:Doctor Faustus.pdf/۸۸

این برگ هم‌سنجی شده‌است.

 

شرح کلمات دشوار

صفحهٔ ۲۶ سطر ۱: ترازیمن. نام میدان جنگی است که در آن در سال ۲۱۷ پیش از میلاد «هانیبال» سردار کارتاژی رومیان را شکست داد.

صفحهٔ ۲۶ سطر ۱۱: رودس. شهری است در ایالت ساکس آلتن‌بورگ آلمان که امروز بنام «ردا» معروف است.

صفحهٔ ۲۶ سطر ۱۲: ورتامبورگ. دانشگاه ورتامبورگ در سال ۱۵۰۲ میلادی تأسیس یافت و از این دانشگاه «لوتر» مصلح معروف مذهبی بر خلاف پاپها قیام کرد.

صفحهٔ ۲۷ سطر ۱۵: جالینوس ، منظور گالن پزشک معروف رومی است که در دوران امپراطوری هادریان، میزیسته است.

صفحهٔ ۲۷ سطر ۱۶: ژوستی‌نین. امپراطور روم است که از سال ۴۸۳ تا ۵۵۶ میلادی میزیسته و قوانین روم را مدون ساخته است.

صفحهٔ ۲۹ سطر ۴: انجیل ژرم. ترجمه‌ای است که در قرن چهارم میلادی بزبان لاتین شده است.

صفحهٔ ۳۰ سطر ۱۹: هندوستان. منظور هند غربی یعنی امریکاست.

صفحهٔ ۳۳ سطر ۷: موزاوس. نام یکی از ارباب انواع رومی است. وی پسر «ژوپیتر» رب‌الارباب بود و در عالم دیگر بر انجمن ادبی شاعران ریاست داشت.

صفحهٔ ۴۲ سطر ۸: اگریپا. هنریچ کرنلیوس اگریپا. طبیعی‌دان معروف آلمان.